Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

 

Prawo rodzinne-kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym:
• o rozwód i separację,
• podział majątku dorobkowego,
• alimenty, władzę rodzicielską,
• ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami (w drodze umowy, przed sądem),
• podziale majątku wspólnego (umownie, sądowo),
• rozliczeniach między partnerami związków niezalegalizowanych,
• ustalenie kontaktów z małoletnim (zmianę kontaktów).

 

Prawo spadkowe :
• o stwierdzenie nabycia spadku,
• dział spadku,
• o zachowek.

 
Prawo cywilne :
• o zapłatę,
• odszkodowanie (dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody wyrządzonej na osobie, szkody komunikacyjnej ),
• o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów poniesionych na rzecz wspólną,
• o ustanowienie służebności drogi koniecznej,
• o stwierdzenie zasiedzenia,
• sporządzanie opinii prawnych,
• sporządzanie pism procesowych,
• porady prawne.

 
Prawo karne, karne skarbowe oraz prawo wykroczeń obejmujące reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego jak również reprezentację pokrzywdzonych występujących w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
• udzielanie porad prawnych, konsultacje na każdym etapie postępowania; reprezentację Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania – Policją i Prokuraturą, w trakcie procesu karnego, oraz w postępowaniu wykonawczym;
• sporządzanie wniosków o naprawienie szkody i zadośćuczynienie oraz pozwów cywilnych w procesach adhezyjnych
Prawo karne wykonawcze m.in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności czy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
Prawo Pracy obejmujące reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym m.in. w sprawach o przywrócenie do pracy,
• wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
• konstruowanie i analiza umów
• sporządzanie opinii prawnych z zakresu problematyki prawa pracy;
• przygotowywanie projektów umów o pracę,
• doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę,
• zastępstwo procesowe w sądzie pracy,
• sporządzanie pism procesowych i innych,
• porady prawne,
• prowadzenie spraw z zakresu o mobbing.

 

Prawo upadłościowe i naprawcze:
Zapewniamy naszym Klientom doradztwo i reprezentację na wszystkich etapach postępowań upadłościowych i naprawczych:
• reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
• doradztwo z zakresu postępowania upadłościowego oraz postępowania naprawczego na zlecenie podmiotów tego postępowania,
• obsługa prawna przedsiębiorców, co do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu,
• doradztwo w ramach projektowania propozycji układowych obsługa prawna realizacji układu,
• przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, o zgłoszenie wierzytelności oraz całą potrzebną dokumentację,
• występujemy w imieniu wierzycieli lub w imieniu dłużników w postępowaniach upadłościowych i układowych.

 

Odzyskiwanie należności:
Kancelaria oferuje pomoc w odzyskaniu należności pieniężnych powstałych z umów, czynów niedozwolonych i innych zdarzeń przewidzianych przez przepisy prawa.

Pomagamy w odzyskaniu długów zarówno w drodze polubownych rokowań, jak i reprezentując Klienta przed sądami. Nie mniej ważnym elementem działalności Kancelarii jest oferta prewencyjnej analizy umów, której celem jest ochrona Klienta przed negatywnymi skutkami zawieranych kontraktów.

Zakres usług obejmuje m.in.:
• reprezentowanie Klientów w odzyskaniu należności podczas rokowań, jak i przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
• sporządzanie pism w postępowaniu egzekucyjnym,
• pomoc w egzekucji alimentów z zagranicy,
• prewencyjna analiza umów,
• pomoc w ocenie stanu majątkowego dłużnika.

 

Postępowania i mediacja
Kancelaria reprezentuje swoich Klientów we wszelkich postępowaniach cywilnych, w postępowaniach karnych (powództwa adhezyjne, prywatne akty oskarżenia, skargi) oraz administracyjnych. Prowadzimy imieniem Klientów postępowania w zakresie windykacji należności. Chcąc wspierać naszych Klientów w rozwoju ich biznesu – wszelkie spory staramy się rozwiązywać w sposób pozasądowy dążąc do optymalizacji czasu i kosztów Klienta.